ครูประเสริฐ องอาจ

1. การนับถือศาสนามีประโยชน์ในเรื่องใดมากที่สุด

            ก.    เป็นที่พึ่งทางใจ

            ข.    แสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงาม

            ค.    สร้างความกลมเกลียวในครอบครัว

            ง.    เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย

     2.   จากการศึกษาพุทธประวัติทำให้ทราบว่าพระพุทธเจ้ามีคุณธรรมต่างๆ มากมาย ยกเว้นข้อใด

            ก.    ความเมตตากรุณา                                                ข.    ความอดทนอดกลั้น               

            ค.    ความฉลาดรอบรู้                                                 ง.    ความคิดที่จะเป็นใหญ่

     3.   ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนกขมิ้นสอนลิงพาล คือข้อใด

            ก.    การให้คำแนะนำที่ดีแก่คนพาลย่อมไม่ได้ผล

            ข.    การกล้าแสดงออกย่อมเป็นสิ่งที่ดีแก่ตนเอง

            ค.    การคบกับเพื่อนที่ดีย่อมทำให้ชีวิตมีความสุข

            ง.    การพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพย่อมประสบผลสำเร็จ

     4.   ข้อคิดที่ได้จากเรื่องมหาอุกกุสชาดก คือข้อใด

            ก.    การให้คำแนะนำที่ดีแก่คนพาลย่อมไม่ได้ผล

            ข.    การพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพย่อมประสบผลสำเร็จ

            ค.    การคบกับเพื่อนที่ดีย่อมทำให้ชีวิตมีความสุข

            ง.    การกล้าแสดงออกย่อมเป็นสิ่งที่ดีแก่ตนเอง

     5.   ความเชื่อเรื่องใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลักศรัทธา 4

            ก.    เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง

            ข.    เชื่อว่าทำดีย่อมได้ดี  ทำชั่วย่อมได้ชั่ว

            ค.    เชื่อว่าแต่ละคนที่แตกต่างกันเพราะผลของกรรม

            ง.    เชื่อว่าถ้าทำบุญมากๆ จะสามารถลบกรรมชั่วได้

     6.   หลักคำสอนเรื่องความรักเป็นหลักคำสอนสำคัญของศาสนาใด

            ก.    พระพุทธศาสนา                                                  ข.    ศาสนาคริสต์

            ค.    ศาสนาอิสลาม                                                      ง.    ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู

     7.   ใครไม่ได้ปฏิบัติตามหลักบุญกิริยาวัตถุ

            ก.    โตโต้เก็บกระเป๋าเรียนของตนไว้อย่างเรียบร้อย

            ข.    เมจิให้อภัยเพื่อนที่ทำผิดต่อตนเอง

            ค.    โอโม่นั่งสมาธิเป็นประจำเมื่อมีโอกาส

            ง.    ไมโลพูดให้กำลังใจเพื่อนในการทำความดี

     8.   การกระทำของใครเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมที่สุด

            ก.    สากลสละเก้าอี้ให้คนชรานั่ง

            ข.    กมลเป็นนักกีฬาของโรงเรียน

            ค.    อานนท์ขออนุญาตพ่อแม่ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆ

            ง.    สุรพลเก็บกระเป๋าเงินได้แล้วนำส่งคืนเจ้าของ

     9.   ข้อใดแสดงว่าเรามีสติตลอดเวลา

            ก.    พูดโต้ตอบผู้อื่นด้วยความรวดเร็ว

            ข.    ก่อนจะทำอะไรต้องคิดก่อน

            ค.    คิดถึงเรื่องต่างๆ ในขณะทำการบ้าน

            ง.    ทำงานได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว

   10.   ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการมีสติและสมาธิ

            ก.    ในขณะที่ครูอธิบายต้องตั้งใจฟัง

            ข.    เมื่อเกิดความสงสัยในบทเรียนควรเก็บไว้ในใจ

            ค.    ในขณะอ่านหนังสือต้องมีใจจดจ่ออยู่กับเรื่องที่อ่าน

            ง.    นำเรื่องที่ได้ฟังหรือได้อ่านมาคิดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนนำไปปฏิบัติ

   11.   หลักธรรมใดที่สามารถทำให้เราอยู่ร่วมกันในชาติได้อย่างสมานฉันท์

            ก.    ความเมตตา                                                          ข.    ความเสียสละ

            ค.    ความสามัคคี                                                         ง.    ความกตัญญู

   12.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเยซู

            ก.    พระเยซูเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์

            ข.    พระเยซูเป็นชาวอาหรับ

            ค.    พระเยซูประสูติที่เมืองเบธเลเฮม

            ง.    พระเยซูมุ่งสอนให้มนุษย์มีความรักต่อกัน

 

 

   13.   ข้อใดเกี่ยวข้องกับนบีมุฮัมมัดซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาอิสลาม

            ก.    ออกบำเพ็ญเพียรเป็นเวลาถึง 6 ปี                    ข.    มีบิดาชื่อโยเซฟ  มารดาชื่อมาเรีย

            ค.    ประสูติที่นครเมกกะ                                           ง.    สิ้นพระชนม์เมื่ออายุได้ 32 ปี

   14.   การบริจาคเงินเพื่อบำรุงศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ  ควรบริจาคตามข้อใด

            จึงจะเหมาะสมที่สุด

            ก.    บริจาคเท่ากับเพื่อน                                             ข.    บริจาคให้มากกว่าเพื่อน

            ค.    บริจาคตามกำลังทรัพย์ของตน                          ง.    บริจาคให้คุ้มค่ากับของแลกเปลี่ยน

   15.   ใครปฏิบัติตนตามมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนได้ถูกต้องที่สุด

            ก.    สุเมธเห็นพระสงฆ์เดินผ่านมาแล้วยกมือไหว้

            ข.    สุภาพสวดมนต์ขณะใส่บาตรพระสงฆ์

            ค.    สุภัทรใช้คำแทนตนขณะสนทนากับพระสงฆ์ว่า อาตมา

            ง.    สุวัจน์ยืนเอามือไขว้หลังขณะยืนสนทนากับพระสงฆ์

   16.   การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก่อให้เกิดผลอย่างไรต่อผู้ปฏิบัติ

            ก.    เกิดความเชื่องมงาย                                           

            ข.    ช่วยพัฒนาสติปัญญา

            ค.    ทำให้หน้าตาผิวพรรณผุดผ่อง                          

            ง.    ทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนายิ่งขึ้น

   17.   ใครปฏิบัติตนตามหลักคารวธรรม

            ก.    กมลเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม             

            ข.    จตุพรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน

            ค.    นารีรัตน์ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา

            ง.    สันทนาไม่หยิบเอาของคนอื่นมาใช้ก่อนได้รับอนุญาต

   18.   ใครปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชนด้านเศรษฐกิจ

            ก.    ฝ้ายทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอยู่เสมอ

            ข.    ตาลช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชนด้วยความเต็มใจ

            ค.    จอยผลิตสินค้ามาขายในชุมชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

            ง.    มดกล้าแสดงความคิดเห็นต่อส่วนรวมอย่างมีเหตุผล

 

 

 

   19.   ใครปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของผู้ตามไม่ถูกต้อง                

            ก.    สง่าให้ความร่วมมือต่อผู้นำเป็นอย่างดี

            ข.    เฉลิมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ

            ค.    บันเทิงกำหนดนโยบายในการพัฒนาชุมชนต่อผู้นำและทุกคน

            ง.    สมหวังร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลในกิจกรรมต่างๆ

   20.   ผู้นำในข้อใดที่ควรเลือกที่สุด

            ก.    ผู้นำที่มีบุคลิกภาพดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี  

            ข.    ผู้นำที่มีจินตนาการกว้างไกล

            ค.    ผู้นำที่มีความมั่นใจในตนเอง

            ง.    ผู้นำที่มีเหตุมีผลและมีความเสียสละ

   21.   เด็กในข้อใดได้รับสิทธิที่จะได้รับการพัฒนา

            ก.    แม่พาน้องออมสินไปฉีดยาที่โรงพยาบาล

            ข.    พ่อพาน้องลันตาไปเข้าโรงเรียน

            ค.    ย่าพาน้องเอเชียไปเที่ยวสวนสัตว์

            ง.    ตาพาน้องทะเลไปร่วมกิจกรรมรณรงค์พัฒนาชุมชน

   22.   บริการขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดให้กับเด็กทุกคนคือข้อใด

            ก.    การศึกษา                                                               ข.    เครื่องนุ่มห่ม

            ค.    ยารักษาโรค                                                          ง.    อาหาร

   23.   ข้อใดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งของคนที่มีวัฒนธรรมต่างกัน

            ก.    การยอมรับในความแตกต่างของวัฒนธรรม

            ข.    การภูมิใจในความหลากหลายของวัฒนธรรม

            ค.    การไม่ดูถูกวัฒนธรรมของผู้อื่นที่แตกต่างจากตน

            ง.    การไม่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมของผู้อื่นที่แตกต่างจากตน

   24.   ข้อใดเป็นวัฒนธรรมการพูดของกลุ่มคนในท้องถิ่นต่างๆ ที่มีความหมายแตกต่างจากพวก

            ก.    ขี้หก                                                                       ข.    ขี้จุ๊

            ค.    ขี้ตั๋ว                                                                        ง.    ขี้ขลาด

   25.   ข้อใดไม่ใช่วิธีการที่จะทำให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจำวันได้

            ก.    บังคับให้คนอื่นปฏิบัติตามตนเอง                    ข.    รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

            ค.    ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน                               ง.    ปฏิบัติตามเสียงส่วนใหญ่

 

   26.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

            ก.    รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศในระบอบประชาธิปไตย

            ข.    อำนาจในการออกกฎหมายตามระบอบประชาธิปไตยเรียกว่า อำนาจนิติบัญญัติ

            ค.    ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในระบอบประชาธิปไตย

            ง.    เสียงข้างมากย่อมมีความถูกต้องกว่าเสียงข้างน้อยแม้จะมีเหตุผลที่ดีกว่าก็ตาม

   27.   ถ้านักเรียนมีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. นักเรียนจะไปใช้สิทธินั้นหรือไม่  เพราะเหตุใด

            ก.    ไป  เพราะกลัวตำรวจจับ                                   

            ข.    ไป  เพราะจะได้เลือกคนดีเข้าไปบริหารประเทศ

            ค.    ไม่ไป  เพราะเสียเวลาเปล่าๆ

            ง.    ไม่ไป  เพราะไม่มีประโยชน์

   28.   ถ้านักเรียนมีสิทธิเลือกตั้งผู้นำ  ควรเลือกบุคคลแบบใด

            ก.    ผู้ที่มีชื่อเสียง                                                         ข.    ผู้ที่มีบุคลิกดี

            ค.    ผู้ที่มีฐานะมั่นคง                                                 ง.    ผู้ที่มีความเสียสละ

   29.   ประเทศไทยได้เปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ

            ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เมื่อใด

            ก.    ปี พ.ศ. 2425                                                        ข.    ปี พ.ศ. 2450

            ค.    ปี พ.ศ. 2475                                                        ง.    ปี พ.ศ. 2520

   30.   ใครเลือกซื้อสินค้าได้ถูกต้องที่สุด

            ก.    กิ่งซื้อสินค้าเพราะลดราคา                                ข.    แก้วซื้อสินค้าเพราะมีคุณภาพดี

            ค.    กานซื้อสินค้าเพราะจำเป็นต้องใช้                   ง.    โก้ซื้อสินค้าเพราะมีของแถม

   31.   สินค้าชนิดใดที่นักเรียนควรเลือกซื้อมากที่สุด

            ก.    หนังสือการ์ตูน                                                    ข.    อุปกรณ์การเรียน

            ค.    ของเล่น                                                                 ง.    อุปกรณ์กีฬา

   32.   ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

            ก.    เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ

            ข.    เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม

            ค.    เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย

            ง.    เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความประหยัด

 

 

   33.   ข้อใดเป็นการละเมิดสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค

            ก.    เกษมสามารถเปลี่ยนพัดลมที่ซื้อไปใหม่ซึ่งมีใบพัดหักจากทางร้านได้

            ข.    นารีถูกแม่ค้าผลไม้ต่อว่าขณะกำลังคัดเลือกมะม่วงที่ตนเองจะซื้อ

            ค.    ลัดดาได้รับชดเชยค่าเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่ง

            ง.    ถาวรกำลังตรวจสอบสภาพรถที่ตนเองจะซื้อ

   34.   ใครไม่ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            ก.    ไพโรจน์ไม่ลงทุนเกินความสามารถของตน

            ข.    พิชิตซื้อสินค้าและบริการอย่างมีเหตุผล

            ค.    วิชัยซื้ออาหารมากินแต่พออิ่ม                         

            ง.    ไพเราะไม่พึ่งพาผู้อื่นเลย

   35.   ข้อใดไม่ใช่วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง

            ก.    รวมกลุ่มกันต่อต้านนโยบายของรัฐ

            ข.    ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร

            ค.    จัดตั้งกองทุนสนับสนุนเกษตรกร

            ง.    พึ่งพาตนเองและอยู่แบบพอมีพอกิน

   36.   ข้อใดไม่ใช่วิธีที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็ง

            ก.    รวมตัวกันเป็นกลุ่มสหกรณ์เพื่อผลิตสินค้าในชุมชน

            ข.    พัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน

            ค.    ส่งเสริมให้ความรู้กับคนในชุมชนในด้านต่างๆ

            ง.    เน้นการผลิตเพื่อจำหน่ายภายในชุมชนเท่านั้น

   37.   สินค้าชนิดใดไม่ได้เกิดจากอาชีพหัตถกรรม

            ก.    เสื้อผ้าสำเร็จรูป                                                    ข.    โอ่งมังกร

            ค.    ตะกร้าสาน                                                           ง.    แจกันดินเผา

   38.   ถ้าเราไม่รู้จักใช้จ่ายเงินให้ดี จะเกิดผลอย่างไร

            ก.    ไม่มีคนคบหาด้วย                                               ข.    อาจเป็นหนี้สิน

            ค.    ครอบครัวมีความสุข                                           ง.    มีเงินใช้ไม่ขาดมือ

 

 

 

 

   39.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจ

            ก.    เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันอันตรายได้

            ข.    เป็นเครื่องรักษามูลค่าของสินค้าและบริการ

            ค.    เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

            ง.    เป็นมาตรฐานในการวัดค่าหรือเปรียบเทียบค่าของสินค้าและบริการได้

   40.   ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของแผนที่

            ก.    ใช้ค้นหาสถานที่                                                  ข.    ใช้ค้นหาเส้นทาง

            ค.    ใช้วางแผนในการเดินทาง                                 ง.    ใช้ตรวจสอบอุณหภูมิของพื้นที่ต่างๆ


Advertising Zone    Close
 
Online:  1
Visits:  37,112
Today:  6
PageView/Month:  182

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com