ครูประเสริฐ องอาจ


วีดีโอ โรงเรียนปลอดขยะสัญจร
เรื่องที่ 2 การผลิตและการบริโภค
    การผลิตและการบริโภคมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การผลิตเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งหากมีผู้บริโภคสินค้ามาก ผู้ผลิตต้องเร่งผลิตสินค้าและบริการให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค และหากมีการผลิตสินค้าและบริการแล้วไม่มีผู้บริโภค ก็จะเกิดความเสียหายหรือขาดทุน
    ดังนั้น ในการศึกษาทรัพยากรการผลิตควรพิจารณาถึงประเภทของการผลิต พฤติกรรมผู้ผลิต และอุปทาน การเลือกใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต ปัจจัยที่นำมาใช้ในการผลิต และปัจจัยในการบริโภคของผู้บริโภคควบคู่กันไป
การผลิต หมายถึง การนำทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตอันได้แก่ ที่ดิน แรงงาน เงินทุน วัตถุดิบ และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อผลิตเป็นสินค้าหรือบริการ อาจมีการผลิตได้หลายวิธี ส่วนผสมของปัจจัยการผลิตแตกต่างกัน การผลิตที่ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ของเศรษฐศาสตร์คือ การผลิตที่มีต้นทุนการผลิตต่ำสุด
การบริโภคคือ  การนำสินค้าและบริการมาใช้ประโยชน์เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์หรือผู้บริโภค
 สหกรณ์  เป็นกิจการที่จัดตั้งขึ้นโดยบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ผู้ถือหุ้นสหกรณ์ทุกคนต้องมีฐานะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ด้วย ปัจจุบันหน่วยงานรัฐบาลที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    หลักการทั่วไปของสหกรณ์
1.เปิดรับสมาชิกทั่วไป
2.มีการควบคุมการดำเนินงานตามหลักประชาธิปไตย
3.มีการจำกัดดอกเบี้ยทุนหรือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลค่าหุ้นในอัตราต่ำ
4.มีการแบ่งเงินปันผลตามหุ้น
5.ดำเนินการค้าด้วยเงินสด
6.ส่งเสริมการศึกษาอบรม และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไป
7.มีความเป็นกลางทางศาสนาและการเมือง
    สหกรณ์ที่สำคัญในประเทศไทยมีสามประเภท ดังนี้
    1.สหกรณ์การเกษตร
    2.สหกรณ์ออมทรัพย์
    3.สหกรณ์ร้านค้า
Advertising Zone    Close
 
Online:  1
Visits:  36,238
Today:  3
PageView/Month:  154

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com